ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПЪТУВАНЕ С ТУРОПЕРАТОР HAPPYFLY

І. Записване/резервация за пътуване

1.1 Записване е възможно да бъде извършено на място в офиса на HappyFly, по телефон, писмено по имейл или чрез интернет страницата на фирмата.

1.2 Направена от Потребителя резервация се извършва и срещу попълване на договор за организирано туристическо пътуване и заплащане на депозит в размер на 30% от стойността на цялото пътуване. Заплащането на остатъка от изцяло дължимата сума се извършва не по-късно от 30 дни преди обявената начална дата на отпътуване. В случай, че сумата не бъде заплатена в посочения срок, резервацията се анулира и капарото остава в полза на HappyFly.

1.3 Резервацията се счита за валидна, само ако е препотвърдена от HappyFly в рамките на 48 часа. В случай, че не може да бъде препотвърден първоначално заявените от Потребителя дестинации, авиокомпании или хотели, HappyFly може да предложи на Потребителя други алтернативни възможности. Ако Потребителя откаже да приеме другите възможности, той има право да му бъде възстановено заплатеното капаро. С потвърждаване на резервацията HappyFly потвърждава и сключения между страните договор, с което условията на попълнения от Потребителя договор стават задължителни за двете страни.

1.4 Лицето, направило резервацията, декларира и гарантира пред HappyFly, че всички други лица, вписани в договора, са съгласни с условията на договора и гарантира от свое име и от името на останалите лица, включени в пътуването, заплащането на цената по договора.

1.5 Необходими документи за пътуване.

1.5.1 Задграничен паспорт валиден минимум 6 месеца, медицинска застраховка и съответната изискуема сума дневни пари. За деца под 18 години, пътуващи непридружени от родители, се изисква нотариално заверено родителско разрешение детето да напусне страната.

ІІ. Цени, срок и начин на плащане

2.1 Плащането на пътуването се извършва в брой, с кредитна или дебитна карта или по банков път по сметката на HappyFly. Цени, посочени във валута, различна от националната, се дължат в равностойността по фиксинга на БНБ в деня на плащането.

2.2 При записване за пътуване Потребителят следва да заплати депозит в размер до 30% от стойността на заявените услуги, респективно 100% от стойността на самолетния билет/и.

 2.3 Пълната сума за услугите се заплаща до 30 дни преди началната дата на пътуването, освен ако в договора за организирано пътуване не е упоменато изрично друго.

ІІІ. Промяна на условията на договора

3.1 Договорената обща цена на туристическото пътуване може да се променя в следните случаи: промяна на транспортните разходи /увеличение на цените на горивата/; промяна на летищни, пристаницщни такси и др.; при промяна на валутния курс, относим към договора, в периода между датата на сключване на договора и датата на отпътуване; при непредвидено увеличение на цените от страна на партньорите на HappyFly.

3.2 При увеличение на цената на пътуването с повече от 5%, което представлява значителна промяна на Договора за организирано туристическо пътуване, HappyFly се задължава да информира писмено Потребителя в тридневен срок от възникване на обстоятелствата по предходната точка.

3.3 При промяна на общата цена на пътуването Потребителят в тридневен срок от датата на получаване на уведомлението от HappyFly следва да информира писмено последния за решението си, като има право на следните възможности:

3.3.1 Да заяви, че приема промяната в общата цена и да заплати дължимата допълнителна сума

3.3.2 Да се откаже от пътуването без да дължи неустойка или обезщетение, при което HappyFly следва да му възстанови платените от него суми в седемдневен срок от датата на писменото уведомление за отказ от пътуването.

3.3.3 Да му бъде предложено друго пътуване на същата цена със същото или по-високо качество при възможност от страна на HappyFly.

3.3.4 Да му бъде предложено друго пътуване с по-ниска обща цена, като HappyFly му възстанови разликата в цените между отмененото и предложеното пътуване.

3.4 Замяната на хотел или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория без промяна на цената, както и замяната на транспортно средство с друго от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора за организирано туристическо пътуване.

ІV. Визи

4.1 За пътуванията в държави, за които се изискват визи за български граждани, HappyFly следва да предостави на Потребителя в писмен вид или по друг подходящ начин информация относно процедурата по издаване на виза, както и за размера на дължимите такси за издаване на визи.

4.2 Стойността на визите не е включена в цената на организираното туристическо пътуване и се заплаща допълнително от Потребителя.

4.3 Издаването на виза за съответната държава е правомощие единствено на посолството й и не се гарантира от HappyFly. В случай на отказ от страна на Посолството да издаде виза на Потребителя и/или на останалите лица, участници в пътуването, платените от Потребителя и/или останалите лица, участници в пътуването такси за издаване на виза/и не се връщат.

V. Права и задължения на страните

5.1 HappyFly се задължава:

5.1.1 Да предостави на Потребителя заплатените от него туристически услуги, включени в Договора за организирано туристическо пътуване.

5.1.2 Да осигури на Потребителя задължителна медицинска застраховка за пътуванията извън страната, като предостави на Потребителя оригинал на застрахователната полица преди началото на пътуването.

5.2 HappyFly има право:

5.2.1 Да промени превозвача по Договора за организирано туристическо пътуване с друг превозвач при настъпване на причини, които правят невъзможно или нецелесъобразно посоченият в Договора превозвач да изпъплни задълженията си, като уведоми за промяната Потребителя в срок до 24 часа преди датата на отпътуване.

5.2.2 Да променя часа на тръгване при промяна на превозвача или настъпване на други обективни причини, които налагат това, като уведоми своевременно ПОТРЕБИТЕЛЯ

5.2.3 Да задържи платения от Потребителя депозит, като счете, че Потребителят се е отказал от пътуването, в случай че Потребителят не заплати в уговорените в Договора за организирано туристическо пътуване срокове остатъка от цената на пътуването.

5.3 Потребителят се задължава:

5.3.1 Да заплати пълния размер и в установените в Договора за организирано туристическо пътуване срокове стойността на органзираното туристическо пътуване.

5.3.2 Да си осигури необходимите лични документи /личен паспорт, виза и др./, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Република България при пътувания извън България.

5.3.3 Да представи нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни със заминаването му в посочената страна на посочената дата, ако Потребителят е лице, което няма навършени 18 години и което ще пътува в чужбина със собствен задграничен паспорт. В случай, че малолетният/непълнолетният пътува в чужбина заедно с единия от родителите си, той трябва да притежава и да представи на граничните власти нотариално заверено съгласие от другия родител.

5.3.4 Да спазва законодателството на страната, за която пътува.

5.3.5 Да премине съответна профилактика съгласно международните медицински изисквания, ако възнамерява да извърши пътуване и престой в страна/и с повишен риск от инфекциозни заболявания.

5.4 Потребителят има право в срок не по-късно от 20 дни преди датата на пътуването да уведоми писмено HappyFly, че прехвърля правата и задълженията си по Договора за организирано туристическо пътуване на трето лице. Потребителят, който прехвърля своите права и задължения, и лицето, на което се прехвърля пътуването, са солидарно отговорни пред HappyFly за заплащане на общата цена по договора и на разходите, свързани с прехвърлянето. Третото лице, на което се прехвърля пътуването е длъжно да декларира, че е съгласно с условията на Договора за организирано туристическо пътуване и приложенията към него, настоящите Общи условия, както и че е запознато с информацията за пътуването преди да приеме прехвърлянето.
Прехвърляне на самолетно пътуване не е възможно.

В случай на прехвърляне на пътуване в срок по-малък от 20 дни преди датата на пътуването, HappyFly си удържа предвидените в настоящите Общи условия неустойки за анулация.

VІ. Анулации

6.1 В случай, че Потребителят реши да се откаже от пътуването, анулацията на резервацията се потвърждава писмено и лично от лицето, извършило записването за пътуването.

6.2 В случай на отказ от пътуването от страна на Потребителя, HappyFly удържа следните неустойки:

6.2.1 При пътуване в чужбина:

а) до 60 дни преди датата на пътуването - без неустойки.

б) от 59 до 30 дни преди датата на пътуването - неустойка в размер на 30 % от общата стойност на пътуването.

в) от 29 до 20 дни преди датата на пътуването - неустойка в размер на 50% от общата стойност на пътуването.

г) от 19 до 14 дни преди датата на пътуването - неустойка в размер на 80% от общата стойност на пътуването.

д) по-малко от 14 дни преди датата на пътуването - неустойка в размер на 100% от общата стойност на пътуването

6.2.2 При пътуване в страната

а) до 20 дни преди датата на пътуването - без неустойки

б) от 19 до 14 дни преди датата на пътуването - неустойка в размер на 30 % от общата стойност на пътуването.

в) от 13 до 7 дни преди датата на пътуването - неустойка в размер на 50% от общата стойност на пътуването.

г) от 6 до 3 дни преди датата на пътуването - неустойка в размер на 80% от общата стойност на пътуването.

д) по-малко от 3 дни преди датата на пътуването - неустойка в размер на 100% от общата стойност на пътуването.

Настоящите условия за анулации са валидни в случаите, когато в приложение към договора за организирано пътуване не е упоменато изрично друго.

6.3 При анулация на пътуването поради болест или други лични причини, свързани с Потребителя, включително и поради непредставяне на необходими документи за издаване на виза/незаплащане на визови такси/неявяване за лично интервю в съответното посолство, той губи платените на HappyFly суми съобразно сроковете на анулация и размера на неустойките, посочени в предходната алинея, респективно дължи заплащане на тези суми в случай, че не ги е платил.

6.4 В случай, че Потребителят прекрати своето пътуване през периода на времетраенето му по свое желание, всички допълнителни разходи, включително и транспортните разходи, са изцяло за негова сметка. В този случай HappyFly не дължи връщане на част от стойността на пътуването.

6.5 При анулация на самолетни билети Туроператорът удържа 100% от общата стойност на билетите или респективната неустойка съгласно анулационните условия на конкретния авиопревозвач. Туроператорът има право да си удържи направените разноски от платените от Потребителя суми.

VІІ. Отговорност

7.1 В случай на неизпълнение или неточно изпълнение на задълженията на HappyFly по договора и причиняване вследствие на това на вреди на Потребителя, HappyFly дължи на Потребителя обезщетение в размер на действително претърпените и доказани вреди. Максималният размер на обезщетението е стойността на заплатеното от Потребителя пътуване.

7.2 HappyFly не носи отговорност и не дължи на Потребителя възстановяване на суми за изцяло или частично непроведени пътувания поради неявяване/закъснение на Потребителя по каквито и да е причини на определените място и време за отпътуване/продължаване на пътуването.

7.3 HappyFly не носи отговорност и не дължи връщане на каквито и да е суми, в случай на отказ на граничните или митническите служби да допуснат излизане на Потребителя от Република България, респективно влизане на същия на територията на съответната държава поради липса на изискуеми документи, извършени правонарушения или каквито и да е други причини.

7.4 HappyFly не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на настоящия Договор, ако причините за това се дължат на:

а) Потребителя;

б) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора;

в) непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на HappyFly и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.

7.5 HappyFly не носи отговорност пред Потребителя в случай на отмяна, забавяне или изменение на сроковете и условията на пътуването, в случай, че те не зависят от HappyFly, и се дължат на забавяне/анулиране на самолетни полети по технически или метеорологични причини; забавяне/анулиране/прекъсване на пътуването поради наличие на лични или форсмажорни обстоятелства; загуба или повреда на багаж по време на пътуването; анулация на туристическото пътуване, дължащо се на трети лица-собственици и/или оператори на местата за настаняване и др.

7.6 HappyFly гарантира пълна, обективна и точна информация за условията на предлагания туристически продукт и носи отговорност за своевременното извършване на резервацията. Промени в предлаганите продукти или изготвяне на нов продукт по желание на клиента са възможни при наличие на свободни места и дати.

VІІІ.Спорове и рекламации

8.1 Всички спорове във връзка с изпълнението на Договора за организирано туристическо пътуване ще се решават чрез преговори и постигане на споразумение между страните. В случай на липса на съгласие за сключване на споразумение, споровете ще се отнасят за разглеждане към компетентния граждански съд в Република България.

8.2 Потребителят е длъжен при наличие на неизпълнение/неточно изпълнение на Договора за организирано туристическо пътуване да уведоми незабавно в писмен вид HappyFly с оглед предприемане на своевременни мерки и оказване на съдействие за разрешаване на проблема.

8.3 Всички рекламации на Потребителя във връзка с пътуването/качеството на предоставените му услуги трябва да бъдат предявени на място пред представител на HappyFly или представител на чуждестранниия Туроператор, посрещнал Потребителя. Ако претенциите на Потребителя не бъдат удовлетворени на място, Потребителят следва да изиска съставяне на тристранен протокол, подписан от туриста, представител на HappyFly/приемащата туристическа фирма и администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга.

8.4 Неудовлетворени на място рекламации на Потребителя се предявяват пред HappyFly в писмена форма не по-късно от 7 дни след края на пътуването, придружени от протокола по предходната алинея.

8.5 HappyFly е длъжен в срок от 30 дни след получаване на рекламация да даде писмено становище по нея на Потребителя.

8.6 Рекламации, които не са заявени от Потребителя на място, както и рекламации, които са повдигнати за първи път след края на съответното туристическо пътуване, няма да бъдат разглеждани от HappyFly и не подлежат на обезщетяване

ІХ. Допълнителни условия

9.1 HappyFly декларира и гарантира, че предоставените от Потребителя лични данни са защитени съгласно ЗЗЛД, обработват се съобразно изискванията на ЗЗЛД, Закона за туризма, Закона за счетоводството и се съхраняват в съответстствие с нормативните изисквания.

9.2 Потребителят декларира, че е съгласен HappyFly да събира, обработва, съхранява и представя на трети лица лични данни по реда, предвиден в действащото законодателство на Р България и Европейския съюз.

9.3 HappyFly има сключена застраховка "Отговорност на туроператора" със застрахователно дружество ЗК „Уника“ АД, гр.София, ул. Юнак 11-13, тел. 02/9156 333. Застрахователната полица е с номер 10900L50003/05.10.2010 г.

9.4 При посочен в Договора за организирано туристическо пътуване минимален брой участници в пътуването, същото се осъществява само при набирането му.

9.5 Ако минималният брой участници не бъде набран, HappyFly е длъжен да уведоми за това Потребителя, както и да му възстанови платените суми в пълен размер.