Проект:  BG16RFOP002-2.092-0652

pomosht MT

Кратко описание на проекта :

Настоящият проект е насочен към туроператорите и туристически агенти, които са икономически засегнати от наложените ограничения във връзка с пандемията COVID-19. Тези категории предприятия са основна и водеща сила за развитието на конкурентно и ефективно производство и гарантиране на стабилен икономически растеж, както и устойчива заетост.

Ограниченията, наложени във връзка с борбата с разпространението на пандемията от COVID-19, засягат най-силно именно туристическите фирми, които нямат ресурсите да продължат да съществуват и функционират в подобна усложнена икономическа обстановка.

В тази връзка, фокусът на настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е насочен към най-уязвимите икономически единици, които разполагат с потенциала да се възстановяват и да преодолеят икономическите последствия от пандемията COVID-19, а именно туристическия сектор.

В изпълнение на проекта Хепи Флай ООД  ще постигне положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и ще осигури известна стабилност на работните места.

Цели на проекта :

Основна цел на проектно предложение на Хепи Флай е осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Резултати, постигнати благодарение на финансовата помощ от ЕС:

Чрез получаването на безвъзмездната финансова помощ Хепи Флай ООД от части компенсира икономическите си загуби следствие от пандемията COVID-19.